لیست پایگاه های اورژانس شیراز

پنج شنبه 3 اردیبهشت 1394 3169 بازدید کننده گروه پتروشیمی ها

ردیف

نام پایگاه

تلفن

آدرس

1

ارتباطات اورژانس

115

8641 3627 071

6666 3626 071

خيابان قصر دشت بالاتر از دانشكده دندانپزشكي

2

قسمت اداري

8090- 8080 3628 071

خيابان قصر دشت بالاتر از دانشكده دندانپزشكي

3

پايگاه شماره 1 شيراز

4742 3630 071

خيابان قصر دشت بالاتر از دانشكده دندانپزشكي

4

پايگاه شماره 2 شيراز

2149 3731 071

بلوار هفت تنان مستقر در پايگاه آتش نساني

5

پايگاه شماره 3 شيراز

6781 3738 071

بلوار سيبويه مستقر در درمانگاه حجازي

6

پايگاه شماره 4 شيراز

0030 3235 071

خيابان خيام مستقر در ساختمان شماره 2 دانشگاه

7

پايگاه شماره 5 شيراز

6648 3630 071

خيابان همت جنوبي مستقر در درمانگاه فاطمه الزهرا

8

پايگاه شماره 6 شيراز

2011 3820 071

بلوار عدالت مستقر در درمانگاه موسي بن جعفر

9

پايگاه شماره 7 شيراز

2115 3620 071

شهرك گلستان مستقر در پايگاه آتش نشاني

10

پايگاه شماره 8 شيراز

9996 3720 071

خيابان فرصت شيرازي مستقر در پايگاه آتش نشاني

11

پايگاه شماره 9 شيراز

9050 3628 071

بلوار بعثت مستقر در پايگاه آتش نشاني

12

پايگاه شماره 10 شيراز

7888 3224 071

سه راه نمازي مستقر در پايگاه آتش نشاني

13

پايگاه شماره 11 شيراز

0801 3625 071

شهرك صدرا

14

پايگاه شماره 12 شيراز

1313 3625 071

ميدان احسان

15

پايگاه شماره 13 شيراز

9- 8890 3721 071

مستقر در فرودگاه شيراز

16

پايگاه شماره 14 شيراز

9411 3726 071

بلوار مدرس ابتداي كوي زهرا جنب نقليه استان فارس

17

پايگاه شماره 15 شيراز

4080 3840 071

ميانرود مستقر در مسجد ميانرود

18

پايگاه شماره 16 شيراز

0115 3737 071

ميدان كوزه گري جنب اتفاقات گاز

19

پايگاه شماره 17 شيراز

6648 3630 071

شاه قلي بيگي، جنب مركز بهداشتي درماني

20

پايگاه شماره 18 شيراز

 

ابيوردي، دانشكده توانبخشي

21

اورژانس موتوري شيراز

 

ابتداي ابيوردي