لیست بیمارستان های استان فارس

یکشنبه 30 فروردین 1394 1898 بازدید کننده گروه پتروشیمی ها

ردیف

بیمارستان

تخصص

وضعیت

شهرستان

تلفن

آدرس

1

شهداي نيريز

عمومي

دولتي

ني ريز

7 -0111 5383 071

ني ريز

2

امام موسي كاظم زرين دشت

عمومي

دانشگاهي

زرين دشت

3- 5500 5372 071

زرين دشت

3

امام خميني (ره) استهبان

عمومي

دولتي

استهبان

9410 5322 071

استهبان

4

امام حسين (ع) سپيدان

عمومي

دولتي

سپيدان

3621 3672 071

سپيدان

5

امام جعفر صادق پاسارگاد

عمومي

دولتي

پاسارگاد

3- 3990 4356 071

پاسارگاد

6

شهداي سروستان

عمومي

دولتي

سروستان

2111 7384 071

سروستان

7

وليعصر (عج) خرم بيد

عمومي

دولتي

خرم بيد

5- 1023 4445 071

خرم بيد

8

امام محمد باقر قير و كارزين

عمومي

دولتي

قيروكارزين

6292 5452 071

قيروكارزين

9

امام هادي (ع) فراشبند

عمومي

دانشگاهي

فراشبند

8321 3875 071

فراشبند

10

جواالائمه خرامه

عمومي

دانشگاهي

خرامه

3- 8441 3272 071

خرامه

11

امام حسن عسكري (ع) زرقان

عمومي

دانشگاهي

زرقان

0025 3262 071

زرقان

12

آباده طشك

عمومي

دانشگاهي

آباده طشك

2060 5389 071  

آباده طشك

13

امام خميني (ره) آباده

عمومي

دولتي

آباده

4-3311 4433 071

آباده

14

وليعصر(عج) اقليد

عمومي

دولتي

اقليد

4- 9341 4452 071

اقليد

15

وليعصر(عج) بوانات

عمومي

دولتي

بوانات

9- 3068 4440 071

بوانات

16

شهيد مطهري مرودشت

عمومي

دولتي

مرودشت

2064 4334 071

مرودشت

17

وليعصر(عج) ارسنجان

عمومي

دولتي

ارسنجان

4213 4352 071

ارسنجان

18

وليعصر (عج) كازرون

عمومي

دولتي

كازرون

6570 42520 71

كازرون

19

وليعصر(عج) نورآباد

عمومي

دولتي

نورآباد

2240 4253 071

نورآباد

20

قائم فيروزآباد

عمومي

دولتي

فيروزآباد

7091 3872 071 ، 6- 7094 3872 071

فيروزآباد

21

نبي اكرم خنج

عمومي

دولتي

خنج

4- 5901 5262 071

خنج

22

وليعصر(عج) لامرد

عمومي

دولتي

لامرد

0256 5272 071

لامرد

23

فاطمه الزهرا مهر

عمومي

دولتي

مهر

2514 5282 071

مهر

24

بعثت اشكنان

عمومي

دولتي

اشكنان، لامرد

2- 2030 5276 071 

اشكنان، لامرد

25

امام حسن مجتبي (ع) داراب

عمومي

دولتي

داراب

6- 6991 5352 071

داراب

26

خشت و كنارتخته

عمومي

دانشگاهي

كنارتخته، كازرون

4-4052 4244 071

كنارتخته، كازرون

27

نمازي

عمومي

دولتي

شيراز

30- 4327 3647 071

شيراز، فلكه نمازي

28

شهيد فقيهي

عمومي

دولتي

شيراز

99-1087 3235 071

شيراز، خيابان زند روبروي صورتگر

29

شهيد چمران

ارتوپدي، جراحي مغز و اعصاب، فک و صورت

دولتي

شيراز

5097 3624 071

شيراز، بلوار شهيد چمران

30

شهيد دكتر بهشتي

عمومي

وابسته به تأمين اجتماعي

شيراز

4-1161 3224 071

شيراز، فلكه وليعصر (عج)

31

مسلمين

عمومي

وابسته به سپاه

شيراز

1171 3233 071 ، 9181 3235 071

شيراز، خيابان خيام

32

576 ارتش

عمومي

وابسته به ارتش

شيراز

8418 3228 071

شيراز ، چهارراه باغ تخت

33

روانپزشكي جنت

اعصاب و روان

وابسته به بنياد جانبازان

شيراز

6362 3822 071

شيراز، بلوار اميركبير

34

دكتر مير

عمومي

خصوصي

شيراز

0099 3626 071

شيراز، خيابان عفيف آباد

35

پارس

عمومي

خصوصي

شيراز

6006 3233 071

شيراز، خيابان قصرالدشت، روبروی خیابان فلسطین

36

شهر

عمومي

خصوصي

شيراز

7-7905 3233 071

شيراز، خيابان مشير فاطمي

37

دكتر مير حسيني

عمومي

خصوصي

شيراز

5-4433 3228 071

شيراز، بلوار هجرت

38

علوي

عمومي

خصوصي

شيراز

7360 3224 071

شيراز، خيابان تختي

39

ايران

عمومي

ناجا

شيراز

2370 3233 071

شيراز، خيابان لطفعلي خان زند

40

فرهمندفر

عمومي

خصوصي

شيراز

4748 3626 071، 4-3700 3629 071

شيراز، خيابان قصرالدشت، گودگري

41

شفا

عمومي

خصوصي

شيراز

7-9015 3233 071

شيراز، خيابان 20 متري سينما سعدي

42

ارديبهشت

عمومي

خصوصي

شيراز

5-4821 3628 071

شيراز، بلوار چمران

43

دنا

عمومي

خصوصي

شيراز

9-0411 3649 071

شيراز، بلوار شهيد مطهري

44

مركزي

عمومي

خصوصي

شيراز

26-4411 3628 071، 3300 3627 071

شيراز، بلوار شهيد چمران

45

بيمارستان دكتر خدادوست

چشم پزشكي

خصوصي

شيراز

7070- 7593 3627 071

شيراز، خ زرگري، فلكه زرگري

46

كوثر

عمومي، قلب و عروق

خيريه

شيراز

1515 3623 071

شيراز، خيابان قصردشت، قبل از پل زير گذر

47

شهید مظفری

عمومي

سازمان امور زندان ها

شيراز

 

بلوار عدالت، زندان عادل آباد

48

بعثت

عمومي

خصوصي

شيراز

83- 9379 3635 071

شيراز، ميدان احسان